top of page
minimal Office
MfN_Registermediator_ZW_PNG_150dpi.png
ARBEIDSMEDIATION
Is er onrust op de werkvloer? Vind samen een oplossing met Arbeidsmediation!
Loopt de samenwerking met een collega stroef? Is er een meningsverschil met de werkgever? Loop je vast in de re-integratie? Dreigt er een conflict op de werkvloer? 

Laat het niet escaleren! Arbeidsmediation biedt een constructieve oplossing om samen tot een duurzame overeenkomst te komen. 
Arbeidsmediation is een begeleide manier om conflicten op de werkvloer op te lossen. Met behulp van een neutrale mediator gaan jij en de andere partij in gesprek om de knelpunten te bespreken. Je probeert via deze weg gezamenlijk een oplossing te vinden waar jullie allebei tevreden mee zijn.
In mediation bepaal je zelf samen met de ander hoe de oplossing eruit moet komen te zien
BEN JE BENIEWD OF MEDIATION VOOR JOU EEN OPTIE IS?

Loop je vast in een conflict of onenigheid? Heb je moeite om er met de andere partij uit te komen? Ben je opzoek naar een oplossing die voor beide partijen werkt? 

Neem contact op
69995B3C-957A-4715-90E4-92F668922B4A.JPG
WAAROM ARBEIDSMEDIATION

Arbeidsmediation is een veel toegepaste interventie bij arbeidsgeschillen.

 

Door conflict kan de arbeidsrelatie flink bekoelen. Hierbij lopen de emoties vaak hoog op. Er is over en weer wantrouwen en onbegrip waardoor het partijen vaak niet meer lukt om op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan. Het conflict kost partijen veel energie en het kan leiden tot langdurig verzuim; partijen kunnen er niet meer samen uitkomen en lopen daardoor vast. Door middel van arbeidsmediation komen partijen weer in beweging en kan er gezocht worden naar een mogelijke oplossing voor het conflict.

CONFLICT
Conflict is de interactie tussen twee of meer onderling afhankelijke partijen die doelen nastreven, belangen hebben of waarden voorstaan die niet met elkaar te verenigen zijn. Als gevolg hiervan ervaren en/of voorzien ze allerlei belemmeringen daarbij van de ander.
 
Er is spraken van een conflict wanneer minimaal een van de partijen ervaart dat dit zo is.
Het komt dus ook voor dat de ander zich niet bewust is dat er een conflict tussen hen speelt.
DE ARBEIDSMEDIATOR

De arbeidsmediator is een professional die opgeleid en gespecialiseerd is in arbeidsrecht, de verschillende soorten arbeidsgeschillen en de achtergronden van conflicten binnen organisaties.

 

De arbeidsmediator begeleidt het gesprek tussen partijen en zorgt ervoor dat zij vrijuit over het conflict kunnen spreken. De arbeidsmediator ziet erop toe dat partijen zich beiden gehoord voelen en dat de communicatie goed verloopt. Het doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide deelnemers acceptabel is.

 

Voor de mediator zijn de volgende eigenschappen belangrijk:

  • Onafhankelijkheid

  • Onpartijdigheid

  • Vertrouwelijkheid

  • Transparantie

  • Overzicht kunnen houden

  • Doortastend

 

De Arbeidsmediator werkt volgens de gedragsregels van de Mediation federatie Nederland (MfN).

CONFLICT DIAGNOSE

In sommige gevallen kan een andere interventie dan mediation nodig zijn om de problematiek op te lossen. Timbetween onderzoek met betrokkenen wat de best passende interventie is. 

Dat kan advies zijn, doorverwijzing, coaching, begeleiding, bemiddeling of toch gewoon mediation.

HET MEDIATIONPROCES
Aanvraag

Ieder individu kan mediation aanvragen. Bij arbeidsmediation kan de vraag komen vanuit de medewerker zelf, de leidinggevende, HR, het management of de directie. Bij uitval kan er op advies van de bedrijfsarts of de arbodienst doorverwezen worden naar mediation. Indien een conflict (mede) oorzaak van het verzuim is, dan wordt er in het kader van de re-integratieverplichting verwacht dat zowel werkgever als werknemer iets aan het conflict doen. Mediation is dan een gangbare route. Ook vanuit de rechtbank kan er doorverwezen worden naar mediation. 

De aanvrager ontvangt het aanvraagformulier en stuurt een ingevuld exemplaar terug naar TimBetween.

Kennismaking

De mediator neemt contact op met de betrokkenen. De mediator vertelt over zijn rol en aanpak. Er vindt een korte inventarisatie plaats en er is ruimte voor vragen over de mediation. In sommige gevallen is er al even contact geweest met de verwijzer of HR. De mediator maakt een eerste inschatting of de zaak geschikt is voor mediation. Er wordt een vervolggesprek ingepland voor het individuele  intakegesprek.

Intake

Bij de intake wordt er dieper ingegaan op de problematiek. Wat is de kern van het probleem? Wat is de context? Welke impact heeft dit op jou? Waar zijn jullie op vastgelopen? Wat denk je dat er moet gebeuren om eventueel een stap verder te komen? Er wordt stilgestaan bij wat mediation is; wat je er van kunt verwachten, wat er van jou wordt verwacht en wat de randvoorwaarden voor mediation zijn. Er is uiteraard alle ruimte voor vragen aan de mediator. Verder zal de mediator het verloop en het proces met je afstemmen. Het intakegesprek kan ook wel gezien worden als de voorbereiding op het gezamenlijke gesprek. 

Mediationovereenkomst

Partijen ontvangen het concept mediationovereenkomst. Hierin staat hoe de mediation procesmatig verloopt en onder welke voorwaarden de mediation zal worden uitgevoerd, zoals de vertrouwelijkheid. Voor de mediator geldt de vertrouwelijkheid vanaf het eerste moment van contact, dus voor alle individuele en gezamenlijke contactmomenten en gedeelde communicatie over het gehele traject genomen. 

Eerste Mediationbijeenkomst

Partijen komen samen op een neutrale locatie die door de mediator wordt geregeld. Voordat de mediation start, ondertekenen alle deelnemende partijen de mediationovereenkomst. Onder begeleiding van de mediator gaan de partijen met elkaar in gesprek. De mediator creëert een veilige sfeer waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te geven. De mediator helpt om de knelpunten in het conflict te identificeren. Tegen het einde van de sessie wordt het vervolg besproken met de daarbij behorende actiepunten. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland. Partijen ontvangen na de eerste sessie een e-mail met daarin actiepunten en details over het vervolg.

Vervolgsessies

Er wordt verder ingegaan op de problematiek, verschillen van inzicht, wensen, behoeften, belangen en eventuele oplossingsrichtingen worden onderzocht.

Slot-overeenkomst

Wanneer partijen tijdens de mediation tot afspraken komen, worden deze vastgelegd in een overeenkomst. Dit kan in de vorm van afsprakenlijst; dit is een eenvoudige overeenkomst waarin e gemaakte afspraken worden opgesomd, of in de vorm van een Vaststellingsovereenkomst (VSO); een overeenkomst met meer formele eisen. De keuze voor de vorm hangt af van de complexiteit van de afspraken en de wensen van de partijen. De mediator kan de partijen helpen met het opstellen van de overeenkomst. De partijen kunnen ervoor kiezen om de overeenkomst zelf op te stellen, met of zonder juridische begeleiding.

Neutraal beëindigingsbericht

Wanneer de mediation wordt beëindigd, ontvangen beide partijen een neutraal beëindigingsbericht van de mediator. In dit bericht staat geen informatie over wie de mediation heeft beëindigd of wat de reden voor de beëindiging is. De mediator toetst wel of beide partijen serieus hebben geprobeerd om de problematiek te bespreken en om tot oplossing te komen. Mocht er sprake zijn van een gebrek van inzet, of de mediation wordt bijvoorbeeld halverwege een eerste sessie al beëindigd, dan kan dit worden beschouwd als onvoldoende draagkracht voor mediation. 

Afsluiting Mediation

De mediation is officieel beëindigd. Partijen ontvangen een klanttevredenheidsonderzoek, en er is eventueel nazorg indien gewenst. 

Mediationproces.jpg
MOGELIJKE UITKOMSTEN